StandByMe + 500 € k tepelnému čerpadlu a záruka až 5 rokov!

Kúp tepelné čerpadlo a vyhraj exkluzívny výhliadkový let

 

Flexibilita a pohodlie vďaka podlahovému vykurovaniu

 

Galéria realizovaných projektov TCH Space

Nákup po telefóne

Nákup po telefóne +421 948 863 388
Pon-Pia: 8:00-16:00

Všeobecné obchodné podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Obchodné meno:  TCH space, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 1152/19
Miesto podnikania: 010 09 Žilina
IČO: 46436162
DIČ: 2023374298, IČ DPH: SK2023374298
OROS v Žiline, odd.Sro, Vl. č. 55638/L

Predávajúci sa pri vykonávaní obchodnej aktivity riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj "vop").
Vykonávanie nákupu môžu zákazníci vykonať po registrácii alebo aj bez nej. Registrovaným osobám sa priznávajú väčšie výhody ako neregistrovaným osobám.

1. Cena tovaru a služby

Cena je uvedená pri každom tovare a službe, ktorú naša spoločnosť (ďalej aj „ predávajúci“) ponúka. Pre zákazníka je záväzná tá cena, ktorá je uvedená pri tovare a službe v okamihu záväzného pristúpenia k objednávke. Predávajúci sa zaväzuje meniť výšku ceny len po súhlase kupujúceho. Kupujúci má právo po zmene ceny s ktorou nesúhlasí od zmluvy odstúpiť. Na zľavu po záväznej objednávke na ten istý tovar si kupujúci nemôže uplatniť žiadne právo.

2. Objednávanie tovaru

2.1 Kupujúci si môže tovar alebo službu objednať najmä ústne- v mieste podnikania predávajúceho, alebo prostredníctvom internetového portálu. Spôsob objednania tovaru alebo služby bude možné len cez predávajúci formulár, ktorý bude funkčný na internetovej stránke kupujúceho. Po úspešnom objednaní bude kupujúci o svojej objednávke informovaný prostredníctvom mailu, ktorého názov bude patriť medzi nevyhnutné údaje kupujúceho.


2.2 V prípade kúpy tovaru v kamennom obchode sa tento bod použije primerane.

3. Dodanie tovaru alebo služby

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar alebo službu čo najrýchlejšie podľa svojich schopností a možností. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty dodania tovaru alebo služby z dôvodu hodného osobitného zreteľa. O predĺžení lehoty bude kupujúci oboznámený taktiež s dôvodom, prečo sa táto lehota predlžuje.

4. Spôsob dodania tovaru a služby

Predávajúci bude dodávať tovar osobne, alebo prostredníctvom poštovej služby. V prípade záujmu bude tovar dodávaný kuriérskou spoločnosťou, za ktorú bude vopred stanovená výška ceny za túto službu. Po odovzdaní na prepravu, preberá zodpovednosť za škodu prepravca. Predávajúci sa zaväzuje o aktuálnom mieste tovaru upozorniť kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy.

5. Spôsob platby

5.1 Kupujúci môže platbu vykonať:
- Bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho

5.2 Predávajúci v prípadoch kedy to on určí, môže od kupujúceho žiadať zálohu, ktorá bude splatná vždy pred dňom reálneho dodania tovaru. Zálohu v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho nebude vrátená späť, ak sa rozhodol zrušiť objednávku .

6. Záručná doba

6.1 Záručná doba pri konečnom spotrebiteľovi, ktorá nie je podnikateľom v zmysle § 2 Obchodného zákonníka je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúceho v mieste podnikania predávajúceho, alebo odo dňa odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti.


6.2 Záručná doba kde je kupujúci podnikateľ v zmysle § 2 Obchodného zákonníka je 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúceho v mieste podnikania predávajúceho, alebo odo dňa odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti.

7. Reklamačný poriadok

7.1 Reklamáciu tovaru a služieb možno oznámiť najneskôr do 14 dní odo dňa prebratia tovaru alebo služby. Takýto tovar má predávajúci právo vymeniť poprípade doplniť. Po uplynutí 14 dní je na strane kupujúceho riziko, že tovar alebo služba nebude v plnosti vybavená.


7.2 Reklamácie je možné posielať alebo oboznamovať na mail predávajúceho, ktorý je uvedený na jeho internetovej stránke, alebo na telefónnom čísle +421 948 863 388

Ochrana osobných údajov:

Kupujúci ako aj predávajúci súhlasia so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle. Zák. č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov. V prípade konečného spotrebiteľa, ktorý nie je obchodníkom sa na vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim primerane vzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji zák .č 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Ostatné dojednania vos:

Predávajúci si vyhradzuje právo na používanie internetovej stránky a materiálov v nej nachádzajúcich len so jeho súhlasom. V prípade porušenia autorského práva a iných práv s ním súvisiacich použije predávajúci legálne prostriedky na svoju obranu.

 

Prepravné a stornovacie podmienky

Firma TCH space, s.r.o., disponuje vlastnou dopravou, pričom poštovné je v niektorých prípadoch zarátané už v ponúkanej cene tovaru. Využitie individuálnej dopravy zákazníka alebo zaslania prepravnou službou je vecou dohody.

Právo na vrátenie tovaru

V priebehu 7 dní od prevzatia zásielky je kupujúci oprávnený uplatniť si právo na bezplatné vrátenie tovaru za nasledujúcich podmienok:

  1. Vypíšte a zašlite formulár na vrátenie tovaru
  2. Tovar musí byť nepoškodený
  3. Do balíka priložte kópiu dodacieho listu alebo faktúry a originál záručného listu a všetko príslušenstvo
  4. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru a zodpovedá za poškodenie zásielky počas prepravy

Storno objednávky je možné nahlásiť na tel. čísle +421 948 863 388

 

Právna doložka

Obsah www.teplochladno.sk

Aj keď sme vynaložili všetko úsilie, aby sme zabezpečili, že všetky informácie na našich on-line platformách sú za všetkých okolností správne, môže dôjsť ku chybám, a to buď z dôvodu, že informácie, ktoré automaticky nahrávame z webových lokalít tretích strán, sú nesprávne alebo z dôvodu ľudskej chyby na našej strane. Hneď ako dostaneme informáciu o chybe sa ju snažíme odstrániť.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, či už vzniknuté priamo alebo nepriamo zo skutočnosti, tvrdenia alebo názorov vyjadrených na našich on-line platformách alebo prostredníctvom používania našich on-line platforiem.

Niektoré informácie o našich serveroch môžu obsahovať živé odkazy (či ukazovatele) na informácie vytvorené a spravované inými organizáciami. Vezmite na vedomie, že firma TCH space, s.r.o., nekontroluje a nemôže zaručiť relevantnosť, aktuálnosť či presnosť týchto externých materiálov.

Na účely zabezpečenia platformy a aby sme sa uistili, že je táto služba aj naďalej k dispozícii pre všetkých používateľov, firma TCH space, s.r.o. používa softvérové ​​programy pre sledovanie sieťovej prevádzky s cieľom identifikovať neoprávnené pokusy o nahratie alebo zmenu informácií alebo s cieľom inak spôsobiť škodu na našich lokalitách a/alebo údajoch. Neoprávnené pokusy o nahrávanie informácií alebo zmenu informácií o našich platformách sú prísne zakázané a budú oznámené príslušným orgánom.